Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
边上 边缘
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bian1 shang4 de5] (娩) اورچينې;ايستلى;باندې;بهر;بيرون;خارج;د باندې;دباندى;ليرى;موقوف;وتلى;ورچنې;ورچينى;نه;ډيلول;سوخته
2. 边缘
[bian1 yuan2] (娩絫) حاشيوى;دڅنډې;دژۍ;كم ارزښته;لږ;مازي;هغه انتخاباتي حوزه چې يواستازى پكې په ډېرلږتوپيربريالى شوى وي.