Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
连击 连天 连字 连接 连环 连累 连续 连词 连锁 连队
2.
[lian2] (硈) زده;متضمن;متعاهد;منجمله;په دې کښي;زمره;ضمن;جمله
3.
[lian2] (硈) کمپاني;پلورټولی;(اصط);(لښ);(م);امغاړی;انډيوال;تشبث;تصدي;ټل;ټولى;ټولی;جماعت;جمعيت;جوپه;چارځی;څاری;دبيړۍ عمله;دساز يانو;دمساز;ډلګۍ;ډله;ډله چه په ګډه سره تجارت كوى;رفقا;رفيق;سندرغاړو More…
4. 连 ... 也
"برابر;(چه په دو ووېشل كېداى شى);اڅڼل;اسان;آسان;اسانه;آسانه;ان;اوار;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;برابرول;بشپړ;بې More…
5. 连击
[lian2 ji2] (硈阑) (دسولو لو او ټكولو په اثر);(لكه دشلى;(ويشلې);او ړه چه نرى شى);بېګناهي;پامالول;پر له پسې ټكول;پرېبدل;پريېبل;تاوان اړول;تاوان More…
6. 连天
[lian2 tian1] (硈ぱ) دم په دم
7. 连字
[lian2 zi4] (硈) اتصال;ارتباط;بنداژ;ځوړ;خولۍ په غوړيو کې;رابطه;غوټې اچول;يو تارچه دوينو دبندولو دپاره پرى شوى رګ په تړي
8. 连字符号
[lian2 zi4 fu2 hao4] (硈才腹) ( _ );داتصال نخښه لكه;موښلوونکی;فارقه;فاصلوي
9. 连接至
[lian2 jie1 zhi4] (硈钡) په ذهن كې يو حكاې كول;پورې کول;جوسرول;چوړېل;سره پيوستول;سره تړل;سره لګول;شريکول;لګول;مښلول;تړل;اجوتېدل;اجوتول;وصلول;وصلت;پيوستګي;پله پوري;نښت
10. 连接词
[lian2 jie1 ci2] (硈钡迭) پيوستګي;(ګرامر);اتحاد;اتصال;اتفاق;پيوستون;تړتوری;تصادف;تصريف;حرف;(د تړاو);د وصل توري;دا هغه توري دي چي دوه اسمونه يا دوې جملې سره نښلوي لکه په لاندي جمله More…
11. 连环
[lian2 huan2] (硈吏) ځولنې کول
12. 连累
[lian2 lei3] (硈蹯) اخته کول;استعمالول;استفاده کول;ايجابول;برخه اخستل;پازه کول;پكښى شاملول;پکارول;په کارول;تخصيصول;ځانګړول;حصه اخستل;ښکېل کول;ښکېلول;سهم اخستل;ګډېدل;ګرفتارول;كښى ايستل More…
13. 连续
[lian2 xu4] (硈尿) کتار
14. 连续的
[lian2 xu4 de5] (硈尿) پر له پسې;دنتيجې په حيث لاس راغلى;متوالي;منتج
15. 连词
[lian2 ci2] (硈迭) پيوستګي;(ګرامر);اتحاد;اتصال;اتفاق;پيوستون;تړتوری;تصادف;تصريف;حرف;(د تړاو);د وصل توري;دا هغه توري دي چي دوه اسمونه يا دوې جملې سره نښلوي لکه په لاندي جمله More…
16. 连锁
[lian2 suo3] (硈玛) اړه درلودل;سره نښتل;سره نغښتل;يوځاى كېدل;پيوندېدل
17. 连队
[lian2 dui4] (硈钉) کمپاني;پلورټولی;(اصط);(لښ);(م);امغاړی;انډيوال;تشبث;تصدي;ټل;ټولى;ټولی;جماعت;جمعيت;جوپه;چارځی;څاری;دبيړۍ عمله;دساز يانو;دمساز;ډلګۍ;ډله;ډله چه په ګډه سره تجارت More…