Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
适于 适合 适宜 适时 适用 适配
2.
[shi4] (屿) پر ځای;په ښاييدنكي ډول;قابل;مناسب;مناسب ډول;موزون;وړ;ټاټه;ايسند;موافق;فټ;باب;يرزن;منطبق;مقتضي;کارآمد;مقبول;مساعد;برابر;متناسب;پرله پوري;آمد;ځائي
3. 适于男人的
[shi4 yu2 nan2 ren2 de5] (続╧) په ميړاڼه;په نار ينتوب;زړه ور;شريف;مړنی;ميړنى;ميړنی;ميړه مخی;نر;نرګاړی;زړن;رشيد;ځګرور;شجاع;نارينه;همتناک
4. 适于耕种的
[shi4 yu2 geng1 zhong3 de5] (続贺) اباده مځكه;دكرنې وړ مځكه;مزروعي;کښتي;قابل الزرع
5. 适合
[shi4 he2] (続) زوجه;شريکېدل;کورودانه;کورودانې;ماينه يا ميړه;هغه بېړۍ چه بلى سره په بچر ګه ځى
6. 适合性
[shi4 he2 xing4] (続┦) استعداد;حقانيت;قابلتوب;قابليت;لايق والی;مناسب والى;وړوالى
7. 适宜
[shi4 yi2] (屿﹜) پر ځای;په ښاييدنكي ډول;قابل;مناسب;مناسب ډول;موزون;وړ;ټاټه;ايسند;موافق;فټ;باب;يرزن;منطبق;مقتضي;کارآمد;مقبول;مساعد;برابر;متناسب;پرله پوري;آمد;ځائي
8. 适时
[shi4 shi2] (続) ( دشاباسى په توګه );پر شا ټپونه;پرشا ټپول;په ياد;ټپول;خوشالول;نازول
9. 适用
[shi4 yong4] (続ノ) اسباب;اطلاق;اله;آله;انفاذ;اوړی;تطبيق;جهاز;جهد;دستګاه;سامان;عملي کونه;عملي کېده
10. 适用性
[shi4 yong4 xing4] (続ノ┦) انطباق
11. 适配
[shi4 pei4] (続皌) تعديل;سازښت;عيار;امسته
12. 适配器
[shi4 pei4 qi4] (続皌竟) هولډر