Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
采光 采取 采场 采声 采摘 采暖 采样 采用 采石 采矿 采蘑 采购 采邑
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 采光
[cai3 guang1] () بلونګ;بلونه;رڼاکونه;روښانونګ;روښانونه;روښانوونکي;کلمه;لګېده;تنويري;تنوير
2. 采取
[cai3 qu3] (蹦) امنا;انتخابول;پالک;تاييدول;چوڼول;خوښول;زوی نيو;سرښورول;غوره کول;ګوته اېښول;لاس اېښودل;تصويبول;خپلول;عملي کول;غوره کول ;قبلول
3. 采场
[cai3 chang3] (初) زوړ توب;کوزوالی;يربه;(لكه دغره);ارغاړی;اړخي;اړخی;اوترائي;برېزنه;بغل;پوټۍ;پوښتۍ;پېچومى;تهنه;ځوړ;څوړ;(مخ په);څوړتوب;ځوړه;ځوړول;څوړول;ځوړېدل;ځوېړ;خمول;د غره More…
4. 采声
[cai3 sheng1] (羘) افرين;آفرين;تحسين;ټاکې;چکچکې;چکې;داّفرين چك چك چكې;ښه وينه;شاباسى;شاباسی;هلهله;لاس پړک;چکچکي;تاړي;چكچكې ;ستاينه
5. 采摘的
[cai3 zhai1 de5] (篕) بوګ;چوڼلی;خوښ;غوره;غوره شوی;برګزيده;کره
6. 采摘者
[cai3 zhai1 zhe3] (篕) ټولوونكې
7. 采暖
[cia3 nuan3] (蹦穢) انګيټۍ;تسخين;تودلۍ;تودوښه;تودونګ;توستنتوب;توسنوالی;ګرموونکی;ګرمېدنه;تودوالى;کړونه;تودښ;تودوخه
8. 采样
[cai3 yang4] (妓) زبون
9. 采用的
[cai3 yong4 de5] (ノ) ديني
10. 采石场
[cia3 shi2 chang3] (蹦ホ初) خاور ګاړی;(صيد);استخراجول;باسل;جيولوجي;راکاږل;ښكار;ښکل;شجاع;كانى كنده;كيند نه معدني;کښل;لوبه;معادن;معدن;خوری;کاڼی
11. 采矿
[cai3 kuang4] (膓) استخراج;را ايسته;راکښنه;ښکنه;كان را ايستنه;كان كيندنه;کښنګ;کښنه;معادن;راکښه;نقب زني;دېپوزيت;لغم;سيلان;پيداوار;خارجېده;رايسته;خارجېدل;ماين ايښودنه
12. 采矿的
[cai3 kuang4 de5] (膓) استخراج;را ايسته;راکښنه;ښکنه;كان را ايستنه;كان كيندنه;کښنګ;کښنه;معادن;راکښه;نقب زني;دېپوزيت;لغم;سيلان;پيداوار;خارجېده;رايسته;خارجېدل;ماين ايښودنه
13. 采蘑菇
[cai3 mo2 gu1] (抹郏) ګوبلکه;پرمېړه;کوبلکه;مرخېړی;پوڅکۍ;کراړۍ;پرپېړه;پوځكى;تښتېدل;تور More…
14. 采购员
[cai3 gou4 yuan2] (潦) اخيستونکي;بيرودونكى اخيستونكو را نيونكى;خريدار;رانيوونکی
15. 采邑
[cai3 yi4] (ǘ) اوګه;برغه;بهره;بوده;دخانقاه ژوند;دكليسا عابدات;سودمندي;صوفيانه اوزاهدانه ژوند;وټک;وست