Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
重印 重合 重回 重复 重大 重开 重拍 重捆 重新 重现 重获 重要 重视 重蹈 重返 重量
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chong2] () بل ځل;بېرته;بيا;بیا;بياهم;تراوسه;دسره;دوباره;دويم ځل;سرله سره;لا;ليا;مجدداً;واپس;سردوباره;له سره;دو;هېړ;نوی
2.
[zhong4] () تول;جوک;اثر;اثرکونه;آغېزه;اهميت;بار;بارول;تاثير;توله;ثقل;دتللو كاڼى;دتول اندازه;دتول سيتم;دجاذبې More…
3. 重印
[chong2 yin4] () بيا چاپول;سلبول;ډاپ;چاپول
4. 重合
[chong2 he2] () برابرېدل;په يوه وخت او ځاى كښې پېشېدل;موافقه كول;متصادف;په يووخت پېښېدل
5. 重回
[chong2 hui2] () احضار;اداكونه;استرداد;اعاده;برطرفول;بېرته تګ;بېرته راتلل;بېرته ورکول;بيا اداكول;بياليږنه;بياليږنه ياراوړنه;بيان نامه;بيرته استول;پربل مخ اړول;په بدله كى;په عوض كى;په ونج More…
6. 重复
[chong2 fu4] (確) ايضاً;ايضاء لكه دمخه
7. 重复
[chong2 fu4] (蝋) تكر ارول
8. 重复的人
[chong2 fu4 de5 ren2] (確) بيا ويونكى;تكرارونكى;له ياده ويونكى
9. 重大
[zhong4 da4] () په عمل کې;مادتاً
10. 重开
[chong2 kai1] (秨) بي بيرته كېدل;بيا بيرته كول;بيا پر انيستل;بيا پرانيستل كېدل;بيا خلاصول;بيا خلاصېدل;بيا شروع كول;بيا شروع كېدل;وړياكول
11. 重拍
[chong2 pai1] (╃) بيااخيستل;بياعكس اخيستنه;بيانيول;مستردول
12. 重捆的
[chong2 kun3 de5] (鳖) بياراتلل;بيرته راګرځيدل;خپل ځاى ته بيرته راګرځيدنه;ګزلک;ګسڼه
13. 重新盖上
[chong2 xin1 gai4 shang4] (穝籠) پوښل
14. 重新调整
[chong2 xin1 tiao2 zheng3] (穝秸俱) بيا ترميمول;تعديلول;دوباره جوړول;دوباره عياركول;له سره تنظيمول
15. 重现
[chong2 xian4] (瞷) دلواله دپريكولو ماشين;لوګرى
16. 重获
[chong2 huo4] (莉) (شفاموندل);بدګوماني;برقرارېدل;بيا اخيستنه;بيااخيستل;بياپټول;بياپوښول;بيالاس ته راوړل;بياموندل;پوښ More…
17. 重获
[chong2 huo4] (莉) التيام;برقراري;بريا;رغنه;رغون;روغېده;شفا;نقاهت;معالجه
18. 重要
[zhong4 yao4] (璶) (په كومه خبره يا مو ضوع;تاكيد;ټينګار;زور;لښكر;تاکيد
19. 重视
[zhong4 shi4] (跌) مهموالی;ارزښت;اهميت;تشخص;وقعت;اعتبار;سترتوب
20. 重蹈
[chong2 dao4] (列) بيا كول له ياده ويل;بيا ويل;تجديدول;تكرارول;تکرارول;توليدول;ځګوارل;دوباره;تکرارېدل;مکررول;کانګۍ;له سره;ګردانول;غبرګول