Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
钉书 钉住 钉入 钉死 钉牢
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ding1 shu1 zhen1] (皏皐) (چې اومه وي);(مواد);اساسي;اساسي برخه;اساسي توليدات;اصلي;اومه مواد;پنبه;دسټپلر ستنې;ډېر توليدېدونكى;ګيرا;لويه برخه;مهم;مهمه برخه;نوسى;وړۍ
2. 钉住
[ding1 zhu4] (皏) استوګن کول;خند
3. 钉入
[ding4 ru4] (皏) تپېړه;تتوړه;چاپړاخه;چاپلاخه;چاپېړه;چپلاخه;چکه;څاپېړه;څپړ;څپړه;څپېړه;ډب;غپ;غرب;غوړپکۍ;ګوزار;ګوسړه
4. 钉死
[ding1 si3] (皏) په دار ځړول;په سلۍ کول;تصليبول;چارمېخ کول
5. 钉牢
[ding1 lao2] (皏╟) ټك وهلى ميخ كږول يا كړو پول;ټينګ نيول;دټك وهل شوى ميخ دكږولو په اتثر ددو شيانو سره ټينګول;پتری