Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铁丝 铁架 铁皮 铁砧 铁箍 铁轨 铁链 铁锈 铁饼
[tie3 jia4 ta3] (臟琜娥) پالوان;جرثقيل;هغه اّله چه درانه شيان پورته كوى;برمه
3. 铁皮
[tie3 pi2] (臟ブ) تبخی
4. 铁砧
[tie3 zhen1] (臟痾) سندان;سټ
5. 铁箍
[tie3 gu1] (臟鉚) اذيتول;بريښ;په عذابول;پينيغ;تکليف رسول;ټپی;څانګه;څړيكه;خنډ اچول;خنډ کېدل;دنس خوږ;زحمت ورکول;غاوول;غړي تښتېده;قيد;مروړ
6. 铁轨
[tie3 gui3] (臟瓂) (اورګاډى);(يو ډول مارغه);اړکی;اوسپنليکه;پټلۍ;پيغوروركول;چپاوراوړونكى ډينګ;ځورول;خط آهن;دكټارو ميلي;راډ;ريل;زياړى كول;سپك ويل;سپكى سپورى ويل;ښكنځل;لاين;يرغل كوونكى;زره پوش رېل More…
7. 铁链
[tie3 lian4] (臟渺) اتكړۍ;په ځنځير تړل;جلسه;ځولانه;ځولانه كول;ځولنې;ځولنې کول;دور بلول;دوربل;ديدار;زوﻻنه;ښكېل;ښكېلول;كړۍ;قيدول
8. 铁锈
[tie3 xiu4] (臟) زنګ;مرچه;(ناروغي);اوسپنخوره;توکل;دبوټوسرخي;دنباتاتو سرخي;ږنګ;زنګ کېدل;زنګ وهل;زنګول;زنګېدل;سور نارنجي رنګ;مورچه;مورچه خور;وسپن خوره;خوره;سرخي;ميل;سورکی ◊ [tie3 More…
9. 铁饼
[tie3 bing3] (臟绘) تېغنه;ټکۍ;ټيکلی;ډېسک;رکاټ;ريکاټ;ککوړی;کيکوړی