Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
铅坠 铅子 铅板 铅笔
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qian1] (筣) (جمع);(كرافيت);افسار;اکوړی;اوسار;برابرول;بريد کول;په سرپو پوښل;په سرپوكى نيول;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;چره;چلول;خوله ور ته کول;دپنسل سياهى;دنګله;ډاډ ورکول;راوستل;رهنمايي More…
2. 铅坠
[qian1 zhui4] (筣糦) ( شاقول );دشاول غونډارى;سيخ ځړول;شاول;شاول كول;نيغ ځړول;ټيټېدل;لوېدل
3. 铅子
[qian1 zi3] (筣) پنډه;ګولۍ;کارتوس;مرچ كى;مردك;مردک;مردکه;مرمۍ;مړدک;مړدکه;مړدکی;پرتاب;كارتوس
4. 铅板
[qian1 ban3] (筣狾) چه دهغىله مخې يوه صفحه چاپيږي;دچاپ تخته;كليشه;نګوس;نمونه;يوه فلزى تخته;کليشه
5. 铅笔
[qian1 bi3] (筣掸) پېنسل;بڼکه;بڼه;پر;پنسل;قلم;کښی;ليکانی