Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
链接 链环 链索 链结 链路
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 链接
[lian4 jie1] (渺钡) اتصال;ارتباط;اړه;اړوند;اړيکه;اړيکى;الغه;اموسته;انتساب;پتلېزول;پيوستون;تړاو;تړښت;تړل;تړنه;جوختول;جوسرول;چغلي;چوړېل;چوغلي;حلقه;دځنځير يوه كړۍ;رابطه;راپور;ربط;رپوټ;زلفۍ;سره More…
2. 链环
[lian4 huan2] (渺吏) اتصال;ارتباط;اړه;اړوند;اړيکه;اړيکى;الغه;اموسته;انتساب;پتلېزول;پيوستون;تړاو;تړښت;تړل;تړنه;جوختول;جوسرول;چغلي;چوړېل;چوغلي;حلقه;دځنځير يوه كړۍ;رابطه;راپور;ربط;رپوټ;زلفۍ;سره More…
3. 链索
[lian4 suo3] (渺) (لكه دسپى په غاړه كې چې وي);افسار;اکوړی;اوسار;بهروسه;پړى;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;رسۍ;رشته;ښنګۍ;غړوندی;کبی;واښكى;وړغندی;وندر;مېوګی
4. 链结
[lian4 jie2] (渺挡) اتصال;ارتباط;اړه;اړوند;اړيکه;اړيکى;الغه;اموسته;انتساب;پتلېزول;پيوستون;تړاو;تړښت;تړل;تړنه;جوختول;جوسرول;چغلي;چوړېل;چوغلي;حلقه;دځنځير يوه كړۍ;رابطه;راپور;ربط;رپوټ;زلفۍ;سره More…
5. 链路
[lian4 lu4] (渺隔) اتصال;ارتباط;اړه;اړوند;اړيکه;اړيکى;الغه;اموسته;انتساب;پتلېزول;پيوستون;تړاو;تړښت;تړل;تړنه;جوختول;جوسرول;چغلي;چوړېل;چوغلي;حلقه;دځنځير يوه كړۍ;رابطه;راپور;ربط;رپوټ;زلفۍ;سره More…