Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阴影 阴性 阴户 阴沉 阴蒂 阴道 阴霾
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 阴影
[yin1 ying3] (潮紇) (لكه دبنيادم);(لكه دغم;بسۍ;پرداز كول;په پټه څارل;پيكه ښودل;پيكه كول;تت ښودل;تتول;تعقيبول;تياره كول;څارل;څارو;څرك;خيال;سايه;سراغي;سرپناه;سکاسه;سوری;سيب;سيورې;سيوری;سيوري More…
2. 阴性
[yin1 xing4] (潮┦) تانيث;مؤنث;مؤنثتوب
3. 阴户
[yin1 hu4] (潮め) د ښځي دتنا سلى الې دننه تيوب;مهبل;منجغی;پنډ
4. 阴沉
[yin1 chen2] (潮↖) بدمزاجه;بړسك;بړوس;بې چرته;تجمع;تنګ حوصله;توتڼه;خړ;خوابدى;خواشينى;ډالر;سودايي;عبوس
5. 阴蒂
[yin1 di4] (潮甫) چورلکی;چونګک;خينګکی;منجغى;منجغی;نکی;نېغی;نېغى
6. 阴道
[yin1 dao4] (潮笵) د ښځي دتنا سلى الې دننه تيوب;مهبل;منجغی;پنډ
7. 阴霾
[yin1 mai2] (潮诺) بډال;بډل;خوپ;خوپڼه;خوپڼی;خومښ;دمه;دوڼ;دوند;زړه نازړه;غبار;لړه;هغه څوك چه د تصميم قدرت نلرى;کسيا;دان;هاړ ◊ [yin1 mai2] (潮诺) More…