Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陈列 陈旧 陈规 陈设 陈述
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chen2 lie4 tai2] (朝籓) (دكليسا);(ديوه حيوان);(لكه ماشين);اډه;تبنګ;چپول;ځان چپول;ځانكړي اخور;څنګ;(ترې);کول;دتياتر وړاندنۍ چوكۍ;درول;دريځ;دكانچه;دکان;سټيج ته نژدې چوكۍ چې له نورو بېله More…
[chen2 lie4 pin3] (朝珇) (حق);(طب);(لكه خوشالى);اوڅارول;پلنول;تداوى;جلوس ايستل;څرګندول;دعوا صحيح كول;راوړل;رډول;ښکاره کول;ښکارونګ;ښکارونه;ښودل;شوارول;ظاهرول;غوړول;ګوته;(ور په);کول;کارته;لاريون More…
3. 陈旧
[chen2 jiu4] (朝侣) باسي;باسي كول;باسي كيپدل;بدبويه;بې خونده;بې خونده كول;بې خونده كېدل;تربوخته;تږمجن;ځرنى;خازه;خوسا توب;خوسا شی;دوبجن;زوړ پوړ;زېرنى;زيرني;زيرني كول;غورازه;ګنده More…
4. 陈规
[chen2 gui1] (朝砏) بې خونده;متحد المال;يكنواخته مبتذل
5. 陈设
[chen2 she4] (朝砞) ولګو
6. 陈述
[chen2 shu4] (朝瓃) (لكه بيه);(لكه كيسه);(ملت);احوال;اظهارول;اظهرېدل;اکر;اوڅارول;اوضاع;اولس;ايالت;ايښودل;بيانول;تېرول;ټاكل;حال;حالت;څرګندول;حکومتي;څنګه والی;ددولت;دريځ More…
7. 陈述
[chen2 shu4] (朝瓃) استنطاق;اظهار;اظهار نامه;اعلاميه;بيا نيه;بيان;بيان نامه;بيانيه;بیجک;تذکار;څرګندونه;ښکارونګ;ښکارونه;ګروېږنه;ګوېږنه;وينا;اظهارنامه;اداينه;کړت;سند;مدعا;څرګندونې;راپور