Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雌性 雌狐 雌蕊 雌雄
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ci2] (慧) ماده;(ګر);دښځى;زنانه;ښځنی;ښځينه;سنجه;موْنت;مونث;سپيازه;نسايي
2. 雌性
[ci2 xing4] (慧┦) ماده;(ګر);دښځى;زنانه;ښځنی;ښځينه;سنجه;موْنت;مونث;سپيازه;نسايي
3. 雌狐
[ci2 hu2] (慧) ګيدړه;بدخلقي او ناندرۍ وهونكې ښځه;لومبړه;سپېرلم;تروری;لمبړه;بږوه
4. 雌蕊
[ci2 rui3] (慧慷) دګل دتانيث اّله;ګرزن;خامه
5. 雌雄人
[ci2 xiong2 ren2] (慧动) اجړا;ايجړا;ايز;ايزک;بجړ;بګی;جينوټاری;خښځی;خنثى;مادنګی;مخنث;مرغېڼا;مړجوړا;مړيتا;مورته;نرښځک;نرښځى;نرښځی;نښځی;هجړا