Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
静力 静态 静慌 静脉
[jing4 tai4 xue2] (繰篈厩) ساکن
3. 静慌的
[jing4 huang1 de5] (繰稺) ځوروونكى;ربړوونكى;مشكل
4. 静脉
[jing4 mai4] (繰) ( وريد );اروا;اينګ;په كرښو انځورل;چوت;خاطر;خوا;دمعدنياتو رګ;رده;رده كول;رګ;رګ رګ كول;روح;شين رګ;كرښه;كرښي كرښې كول;ليكه;ليكى كول;مرانده;وريد;وژی;عرق