Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
飞奔 飞翔 飞花 飞行 飞跃 飞鱼
2. 飞奔
[fei1 ben1] (゜) ارغوچکه;ارغوشتکه;اغر;بڼه;په بيړه توغول;په تيزۍ غورځول;ترپ;ترپلنه;ترپله;تېز حركت;ټوپ;ټوپ ټپانى;خدنګ;خېز;دانګ;دانګنه;شابېل;غورځی;غېشی;لکيره;لېشکه;لېشه;نوكداره ګولۍ;يو ډول دنښې More…
3. 飞翔
[fei1 xiang2] (稻) مګس;(بيس بال);(لكه غوماشه;اشترنګ;الوتل;الوتونکی;الورول;الوزول;پتنګ او داسى نور);په الو تكه كى تلل;په بيړه حركت كول;په ماهى ګيرى كى يو شى چه مچ ته ورته وى او په چنګك پورې More…
4. 飞花
[fei1 hua1] () مګس;(بيس بال);(لكه غوماشه;اشترنګ;الوتل;الوتونکی;الورول;الوزول;پتنګ او داسى نور);په الو تكه كى تلل;په بيړه حركت كول;په ماهى ګيرى كى يو شى چه مچ ته ورته وى او په چنګك پورې تړل More…
5. 飞行的
[fei1 xing2 de5] (︽) اشترنګ;الوتنه;الوته;الوتونکی;جلو;خبا;سرقت;سرقه;شترنګ;شکاوڼه;شکونګ;شکونه;شکېدنګ;شکېدنه;شوکه;طيار;طيران;غبار;غلا;الوتک;طائر;پرواز;ځوړند;پرش
6. 飞跃
[fei1 yue4] (臘) ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;ترپ;ترپ کول;ترپکې وهل;ترپل;ترپلل;ترپلنه;ترپله;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;خېز;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دنګل;غور ځنګ More…
7. 飞鱼
[fei1 yu2] (辰) ماهی