Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鹦哥 鹦鹉
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ying1] (苮) طوطي;طوطا;بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;توتا;توتي;د خولې پېښې کول;کاپي کول ◊ [ying1] (苮) طوطي;طوطا;بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;توتا;توتي;د خولې پېښې کول;کاپي کول
2. 鹦哥
[ying1 ge1] (苮) طوطي;طوطا;بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;توتا;توتي;د خولې پېښې کول;کاپي کول ◊ [ying1 ge1] (苮) طوطي;طوطا;بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;توتا;توتي;د خولې پېښې کول;کاپي More…
3. 鹦鹉
[ying1 wu3] (苮腗) طوطي;طوطا;بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;توتا;توتي;د خولې پېښې کول;کاپي کول
4. 鹦鹉热
[ying1 wu3 re4] (苮腗荐) طوطي;طوطا;بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;توتا;توتي;د خولې پېښې کول;کاپي کول