Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鼻儿 鼻口 鼻子 鼻孔 鼻息 鼻烟 鼻血 鼻音
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 鼻儿
[bir2] (惑ㄠ) شون شون;تولکه;بين;شکېلى;بېله;(توله وهل);پښهار;په شپېلۍ اشاره;په شپېلۍ تال ږغېدل;چورلۍ;خوله او مرۍ;دبرغو اّواز;دبړاسى بخار;سږا;شپېرکى;شپېلكى;شپېلكى كول;شپېلک;شپېلکی;شپېلکی More…
[bi2 kou3 bu4 fen4] (惑场だ) لغمکه;اربوز;ترګ;خولبند;خولپورى;خوله ورتړل;خولواښی;خولوندونی;دتوپك خوله;كټپوز خولبورى;كټپوز وراچول;کتبوزی;کټپوز;کړپوز;کمبوزی;کيزه ور More…
3. 鼻子
[bi2 zi5] (惑) بويول;بويوونکی;پزه;پوزه;پيزه;توسن;څوڅل;څوسل;څوسمار;څوسوهل;څوسېدل;څوسېدونکی;خوشبويي;سولېدل;سونګه;شامه;پېزه;نغى
4. 鼻子眼儿
[bi2 zi5 yanr3] (惑泊ㄠ) درينی;سپمى;سږمه;سږمى;سوږمه;سونګه;سپېږمه;سپږمه
5. 鼻孔
[bi2 kong3] (惑ふ) درينی;سپمى;سږمه;سږمى;سوږمه;سونګه;سپېږمه;سپږمه
6. 鼻息
[bi2 xi1] (惑) (قل);الوېښ;بلغار;پوګ;پوک;پوکاره;پوکى;تنفس;چف;خبره له خولى ايستنه;دم;دمه;سا;سا اخستنه;سا كښنه;ساه;سپون;ستما;سهارنی باد;سيلوى;شمال;شیرم;ګژدنه;كل;نفس;وږمه;پوږ;نسيم
7. 鼻烟
[bi2 yan1] (惑废) (لكه دپوزي نسوار);(لكه شمع);بويول;تماکو;تمباکو;دپوزې نسوار;دخانيات;دشمعې دپلتې سوې څوكه;سڼول;سوغ;سوغول;سوڼ;سوڼ كول;سوڼل;سوڼول;مرغزى نسوار;ناس;نسوار;نصوار;وژل;پزول
8. 鼻烟盒
[bi2 yan1 he2] (惑废舶) نسوارداني;دنسوارو ډبلى;دنسوارو قطۍ;ډوبی;نسوار
9. 鼻血
[bi2 xue4] (惑﹀) ويندی
10. 鼻音化
[bi2 yin1 hua4] (惑て) غوڼېدل
11. 鼻音的
[bi2 yin1 de5] (惑) پزې ته منسوب;دپزى;رېزش;ګانګوړ;بوڼی;غوڼى;خيشومي