Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
获得 获暴 获益 获胜
获得 获暴 获益 获胜

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[huo4]

کوترکی;پړکۍ;ګزکه;اړکۍ;اړه كې;اوږدوونکی;پټون;پړکه;په تلكه كې نيول;په لومه كې كښينستل;پواسپه دوه ارابه ييزه ګاډۍ;تار لومه;ترک;تلكه;تلكه ايښودل;تلکه;تمبور;ټانګه;ټکی;چته;چجکی;چک;چل;څپړي;څپياکه;څکېړنه;خنګی;دام;زمبېل;كړكومى;کراچۍ;کرړی;کرير;کمين;کې ايستل;لمکه;لومکه;لومه;لومه ايښودل;لومۍ;لوېنه;يوه اله چې شيان پاس اچوي داسې چې له لانديې وويشتل شي;پخ;نېچ;خس پوښ