Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
胆囊 胆大 胆小 胆怯 胆气
胆大妄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

胆大妄为

[dan3 da4 wang4 wei2]
義
غومبورى;ګومبوری;بارخو;غوبرى;(بغون);اړخوږ غومبورى;اننګى;اننګی;ايغ سترګي;باړخو;بدمخي;بغن;بغور;بې باكى;بې پرتي;بې پروايى;پېکى;جسارت;ځيګی;خوړ;رخسار;سپين سترګتوب;سپين سترګي;سومباټی;غومبوری;کاکل;کومه;کوناټى;انانګه;انګی;کوکۍ;اننګ;څيرسترګي;لچري;برجو;ژبه ورتيا