Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

指环

[zhi3 huan2]
吏
غورغۍ;ګتمۍ;ګړدۍ;(په ځينى لوبوكى);(لكه دلوچكوخلكو);احاطه;اکليل;الغه;اواز;آواز;برغولى;بنګېدل;بڼېدل;بوس;بونېدل;بوڼېدل;بيابيا ويل;په غړږلګيدنه;تاج;ترړې وهل;ترغوږ كيدنه;ترنګول;ترنګېدل;ترنګيدل انكازه كيدل;ټل;ټلۍ;ټنګول;ټنګېدل;ټوپل;ټولګى;جاروهل;جرنګول;جغه;جمعيت;جوپه;جوغه;چاپېرول;چاپېرېدل;چاپيرول;چورړت;حلقه;څوګل;خند;خوماري;د ده;د دې;دايره;دتليفون غږ;درنګلول;دزنګ اواز;دنګله;ډلګۍ;ډله;ډله _;ږغ;ړكړۍ په شان پرې كول;زنګ;زنګ وهل;ژرنګېدل;سپوڼ;سرخول;سلی;شرنګول;صاف غږ;صوت;عاقول;غږ;غړۍ;فريق;ګانکړ;ګرد;ګردمه;ګردی;كړ نكانى وهل شرنګيدل;كړ نګيدلى غږ;كړانۍ اچول;ګړدی;ګړګۍ;كړۍګوته;كړى كول;ګوتۍ;ګوتيى;ګونګړي شرنګول;ګېره;کانون;کړنګهار;کړنګول;کړنګېدل;کړنګېدنه;کړه;کړۍ;ګوتکۍ;ګوته;ميدان;درنګهار;درنګېدل;درنګول;خړس و خړوس;انګشتانه;ګړنجېدل;ګوتګۍ;ګتمه;ګوتې;کرۍ;صحنه;ګهنټي;نګين;تراغ;سيالي;غدۍ;مبارزه