Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
托叶 托带 托恢 托拉 托收 托架 托盘 托管 托给 托运 托长
托拉斯

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

托拉斯

[tuo1 la1 si1]
癠┰吹
وېسا;ترست;اتبار;اجبار;اداره;اداره کونه;اسره;اسره كول;اطمينان;اعتبار;اعتبار كول;اعتباري;اعتماد;اعتماد كول;اعتمادکول;التزام;امانت;امانتي پانګه;امته;اميد كول;اميدواري;اومېن;اومېنواري;باور;باوركول;باوري;بهروسه;پامته;پستو;پور;پېشانه;تكيه كول;تکليف;توقع;توكل كول;جبر;جوابدهي;چارچلونه;چلونځی;چوربور;چوكۍ والا;چوكيدار;خاطرجمعي;خيالي;دنرخونو دكنټرول موسسه;دېپو;ډاډمني;ډکتوب;ډيپو;ذمه داري;ذمه وار مقام;رجا;سپارل;سپارنه;سر لوړي;سرلوړی;عقيده;عقيده لرل;عهده داري;فرض;فريضه;ګنجينه;ګودام;کارټل;مسئول مقام;نازان;هيله كول;وديعه;ويسا;ويساكول;پرده داري;هيلندوکى;هيله;خل;اعتباركول;باورلرل;پوروركول;تكيهكول