Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

水准

[shui3 zhun3]
非
لېول;آبترازو;اڅڼل;افقي سطح;امانت کاری;امانتکار;امين;اوار;اوارول;ايمانداره;باشرفه;باطل;برابر;برابرول;پاک نفسه;پړاخ;پلنول;پيت;تابلېت;تاوون;تعديلول;تلبر;چاپړاخ;څاروي رنځپوه;خاصيت;خړاسی;درجه;راستکاره;رتبه;روک;رېشا;زیږ;سپين;ستل;ستلی;سخوښتي;سره انډولول;سره برابرول;سطح;سويه;غورى;ګړوبول;کتخ;کتغ;کوناغ;له بېخه ورانول;له منځه وړل;ليول;مسطح;معيار;هغه اله چې لوړه او ژوره په معلوموى;هوار;اوبه تله;سيده;قدمه;سمول;چاول;تله;دوره;تندى;پوړۍ;جخت;زينه;تسويه