Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
品位 品德 品格 品种 品系 品红 品绿 品脱 品蓝 品行 品貌
品位 品德 品格 品种 品系 品红 品绿 品脱 品蓝 品行 品貌

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

品貌

[pin3 mao4]
珇华
زېږده پېږده;( پيښه );اشاعت;اشتراک;انتشار;بشره;بڼه;پديده;پيدايښت;تبارز;تظاهر;جنبه;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;چیلو;څرګندېد نه څيره بڼه;څرګندېده;څرک;څنډون;درنګ;راتله;رارسېده;رسېدنه;رفتار;رنګ;سباوون;سبايي;سپېده چاود;سپېده چاودې;سپېده داغ;سپېدې;سپين ګييځ;ښكاريدنه;ښکارېدنه;سکاسه;شبح;شرکت;شموليت;شنه خړه;صبح صادق;صورت;ظاهرېده;ظهور;فجر;قيافه;ګډون;کاړۍ;کان;ماين;منظر;وجه;وکر;ونګه;سيما;حاضري;څېره;جت;سکه;نمود;پيداکېده;منځ ته کېده;حليه;کړه وړه;پېښېده;راواته;سنټه;بروز;غونه;نظاره;پېشه;پيدايښ;عبوسي;پيرايه;پرېکړه;موجوديت;شکل;ولاړېده;لوېده;بېداري;اوچتېده;بيان;سکوی