Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
有为 有义 有些 有人 有价 有企 有余 有保 有关 有决 有分 有利 有同 有好 有嫌 有学 有希 有帮 有序 有弹 有影 有待 有微 有德 有性 有意 有感 有成 有所 有才 有报 有攻 有效 有斑 有方 有时 有望 有机 有权 有条 有来 有毒 有毛 有气 有浮 有点 有生 有用 有病 有的 有盈 有益 有知 有碍 有礼 有神 有秩 有系 有组 有经 有绒 有缺 有罪 有胆 有能 有良 有节 有苦 有营 有蓬 有血 有角 有言 有许 有责 有趣 有选 有野 有门 有阴 有雄 有风 有髓 有鳞
有关系 有关连

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

有关系

[you3 guan1 xi4]
Τ闽╰
چوټه;امر;اندازه;اهميت;اهميت لرل;اوامر;باره;پوښتنه;پوسته;پيښه;تپوس;توريدول;جسم;جوهر;څوز;خبره;د لارې وتل;رعيت;سروکار;سرېکار;سوال;شی;غبر;فاعل;قضيه;کاروبار;کړونکی;ماده;مبتدا;مطالب;مطبوعات;مطلب;مواد;موضوع;هيولا;بګته;شېوه;شغل;پازه;غولمرګ;چوخڼي;اجزا;کرتوت;باب;اهميت لېرل;چاره;مسئله