Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
结为 结党 结喉 结壳 结实 结尾 结式 结晶 结束 结构 结肠 结霜
结为 结党 结喉 结壳 结实 结尾 结式 结晶 结束 结构 结肠 结霜

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

结喉

[jie2 hou2]
挡筹
چنغړک;کرغړوج;کرنګه;غټو;توتکه;رغندی;غرنده;غرندی;مرۍ