Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

水井

[shui3 jing3]
か
(په اطميناني ډول);(لكه داوبو;(مشواڼۍ);اټګی;ار;اراټ;ارټ;ارهټ;ارهډ;اوتګی;بيخي;په نيكمرغۍ;په اعلى ډول;په بيړۍ كې داوبو ټوليدلو يو ژورځاى;په پريمانۍ;په پوره ډول;په دليل;په رښتيا;په سبڼه;په سنجښت;په ښه ډول;په كافي ډول;پېرزو;پېرزوينه;تولۍ;تېلو);ټوکه;جلاله;جوړ;چينه;څا;څاه;حواله;د ساري په توګه;دستاوېز;دودکښ;دونکاچه;ذخيره;رت;روغ;سپرغه;سر چينه;سراوبی;سرچشمه;سرچينه;سلامت;ښه;ښه ډېر;صالح;قناعت بخښونكى;ګاز;ګاګ;كوهى;کوپان;کوهی;له نژدې;لوښى;ماخذ;مثلأ;مناسب;منبع;نيكمرغه;وتل;وړ;وه وه;آبس;باصحته;غوچه;کويی;هنه;سوبه;چاه;خير دئ!;بهبود;کنه;نېک;کو;ها;هر;کاميا بانه;سليم;ښايسته