Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
忿 忿恨 忿慨
忿 忿恨 忿慨

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

忿慨

[fen4 kai3]
┝磏
برګتوب;برندېدنه;بړچېده;پرغز;پرغزي;پره;پړسېده;په قارول;په کارول;تاو;تراڼه;ترله وتنه;ترنک;توغمه;څاڅ;خروښ;خښم;خوابد تيا;خوشکه;خوشکیت;سوخت;سوز;عصبيت;غاښ چيچنه;غاښ چيچي;غوسه;قار;قهر;ګاور;ګورملتوب;کاوړ;کاوړه;کغار;څخړه;غيظ;غوړپيش;عصبانيت