Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
广传 广博 广域 广大 广州 广播 广泛 广识 广阔
广域网

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

广域网

[guang3 yu4 wang3]
約办呼
ايڼ;بته;بډوکی;بلمنګتيا;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې متره;پېزه;پيکه;تت;ترنځى;جاډنګ;څله;ډنګر;راهزني;رنځور غاړى;رنګ الوتی;رنګ بايلل;ړانجا;زبون;زرندۍ;زېړ پېړ;زېړ پيړ;زېړزبېښلی;زيړ زبيښلى;سپين تښول;سست;سورليمار;ضعيف;ګراني;کراکنډه;کږندی;کړاغند;کړغ;کمرنګه;کمزوره;کمزوری;کمقوته;کولخوز;خزان