Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

伸开

  1. [shen1 kai1]
    秨
    ادامه ورکول;ارتجاعيت;الستيکي;الستيکيت;الغچول;اوږدول;اوږدېدل;پراخېدونکی;پلنتوب;پېشېدل;ترېيل;تمديدول;تنکى;جعل کاري;شخول;شفتالو;شفيق;شوارول;شوارېدل;غځول;غځېدل;لاستيک;لچک;لرليدوال;لطيف;لواتول;ليکلی;وسيع کېدل;ويتېدل;امتداد;ګوال;شخېدل;غزېدل;کشېدل;تيکېدل;پر;کشول;توسعه
  2. [shen1 kai1]
    秨
    ادامه ورکول;ارتجاعيت;الستيکي;الستيکيت;الغچول;اوږدول;اوږدېدل;پراخېدونکی;پلنتوب;پېشېدل;ترېيل;تمديدول;تنکى;جعل کاري;شخول;شفتالو;شفيق;شوارول;شوارېدل;غځول;غځېدل;لاستيک;لچک;لرليدوال;لطيف;لواتول;ليکلی;وسيع کېدل;ويتېدل;امتداد;ګوال;شخېدل;غزېدل;کشېدل;تيکېدل;پر;کشول;توسعه