Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打起精

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

打起精神

[da3 qi3 jing1 shen2]
ゴ癬弘
ابتهاج;تاړۍ;تحسين;ترغيب;ترغيبونه;تشجيع;تشويق;تقدير;جم و جوش;چکچکې کول;څه چه خوشحالى راولى;خواشحالى;خوشالتيا;خوشحالتيا;دخوشحالۍ يا تحسين ږغ;زړه ورکونه;ښه وينه;طرب;لاس پړک;ليونه;خوشحالول;ښادول;افرين;تشويقول;دخوښۍ چيغه;له خوښۍ ناره وهل;هڅول