Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
钉书 钉住 钉入 钉死 钉牢
钉书 钉住 钉入 钉死 钉牢

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

钉牢

[ding1 lao2]
皏╟
ټك وهلى ميخ كږول يا كړو پول;ټينګ نيول;دټك وهل شوى ميخ دكږولو په اتثر ددو شيانو سره ټينګول;پتری