Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

音高

[yin1 gao1]
蔼
( آواز );( لكه خيمه );اوږده;اوږدوالى;پترولواونورونه پاتي كيږى;پورته غور ځونه;چوړيل;ځوړ;داوازجګوالى;دردول;درونه;ړانځړه;ړانزړه;زرنځه;زرڼه;ژاوله;ستا;سريښناكه ماده چه دتار كولو;شيره;طول;غور ځول ويشتل په يوه اندازساتل لكه;غوره كول;كږول;ګړز;لحن;لهجه;ننځړه;ننزړه;ويشتل;ياټيټ والي;قطران;زفت;چيړ;نجتل;څټال;ولاړول;ګذارول