Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
装枢轴

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

装枢轴于

[zhuang1 shu1 zhou2 yu2]
杆枷禸
تاوېدل;تاويدل;چور ليدل;چورلېدل;چورليځ;څرخول;څرخېدل;ګرزېدل;محور;مدار;سترګۍ;چوڼ