Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
潜在 潜意 潜望 潜水 潜艇 潜行 潜逃 潜遁
潜在 潜意 潜望 潜水 潜艇 潜行 潜逃 潜遁

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

潜行

[qian2 xing2]
肩︽
بېت;پدول;په غلاتېرول;جاسوس;جاسوسي کول;چابکۍ;چغل;چغلیګر;چلباز;چوغل;چوغلګر;چوغلي کول;چوغليګر;ځان اېستل;ځان تېرول;خبرڅاڼی;خبررسان;خبرغل;ډارن;رېبل;رېودل;سپلم;سخن چين;شموټګر;شيطان;غلچكى تلل;غلچکى;غلګی;ګړندۍ;کوربونی;لو کول