Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
噪声
噪声

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

噪声

[zao4 yin1]
靖羘
بامبېړ;شغاشغ;شورماشور;چغلبه;غولغوله;ګړماګړ;کړکچو;ګړز ګړوز;چغ وپغ;چغکی;غورپژ;رپهار;ځوږ;اشول;افواه;المسور;انګل;اواز;آواز;اوازه;بامبول;بلغاک;بوس;تړک;تلغاک;ټانټوبۍ;ټنټنا;ټنډور;جغلبه;جلی;چغړبه;چورړت;څوګل;خوږ;د ده;د دې;درز و دروز;ږغ;ږغ وږوغ;ږوږ;زوږ;سپوڼ;شايعه;شخول;شروشور;شوخل;شور;شور ماشور;شور و شر;شور وغوغا;شوربګت;صوت;غال مغال;غالمغال;غږ;غربېړ;غلغله;غوبر;غوبېړ;غوربېل;غورمېش;غورېږ;غوغا;ګوګا;لړې تړې;ورېشپر;دړه دوړه;آشول;غړمبارى;اروونې;ږغ و ږوغ;چوغ بوغ;الغوتلغو;ښورماښور;بلغاکه;شورهار;ټټاري;شامته;غرغور;آشوب;شرشر;غرپر;غر;دربهار;دغدغه;چغ چغ;هلالا;ګړبهار;کړيغه;تا;نوا;ږوغ;خرخشه;خروش;لالج;پښهار;جلۍ;ګڼ ګڼ;ولوله;چر;جړي;خبرلوڅي;تړپهار;کړسهار;کل کل;کړهار;شړکېده;شړکېدل;ډب وډوب;درب و دروب;ګړزهار;کړس;شڼهار;ټنګ ټونګ;پوږ;شړپ;څړکه;ټنګهار;نعره;شر;لويونه;شړق;آوازې خپرول;پرازيت