Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冒充 冒出 冒号 冒失 冒昧 冒渎 冒火 冒烟 冒犯 冒称 冒险 冒风
冒充 冒出 冒号 冒失 冒昧 冒渎 冒火 冒烟 冒犯 冒称 冒险 冒风

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

冒昧

[mao4 mei4]
玙琋
باغي کېدل;برېښ;برېښ کول;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بغاوت کول;بلک;بلکېدل;بلول;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;چمک;حرامول;څرکا;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و بل;ځلون;ځلېدل;ځلېدنه;ځمل;ځنبول;زلکېدل;قيام کول;ځلښب;زلقېدل;پړق;پلوشه