Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摇摇 摇篮
摇摇晃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摇摇晃晃地

[yao2 yao2 huang4 huang4 de5]
穘穘
اريب;باو وهلی;پاګل;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ډر;ساده بډانګ;سوړا;شوډنګ;عيب لرونکی;عيبناک;غندو;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;لېون باګی;لېونحاله;لېونغرتی;لېونى;لېونی;ليونى;خشک دماغ;ميزوب;هڅ;مجنون;شيدا;سودايي;عقل خوځېدلى;زنځيري;خوشي ناسته;مجذوب