پښتو روسي قاموس - اسلانوف

ليکوال: اسلانوف
 
آرنوم: پښتو روسي قاموس
 

پښتۍ طراح: د روسيې دولتي مطبعه
 

هېواد: روسيه، ماسکو
 

ژبه: پښتو او روسي
 

ټولګه: پښتو - روسي سيند

 
پدې سيند کې ۵۰۰۰۰ پښتو لغتونه په روسي ژبه مانا شوي.
 

خپرندوی: د روسيې د ختيځو ژبو ډيپارټمنټ، د روسيې دولتي مطبعه

خپله تبصره لاندي ثبتولای سئ

0
ستاسو تبصره به د مسؤلو کسانو د کنټرول وروسته خپره کړله سي.

پر دغه مطلب د تر سره سوو تبصرو ليسټ

  • مېلمه - محمد صالح

    دغه قاموس مي ستاسو پر آنلاين پاڼه د آنلاين قاموس په توګه وموند او ډېر خوشال شوم. کور مو ودان