اعداد  (सङ्ख्या/saṅkhyā/سنکهيا)

No.

Sans.No.

Sanskrit

Transl.

Ar.Transl.

1

एकः

ekaḥ

اېکَهَـ

2

द्वौ

dvau

دواو

3

त्रयः

trayaḥ

ترَیَهَـ

4

चत्वारः

catvāraḥ

چتوارَـهَـ

5

पञ्च

pañca

پنچَ

6

षट्

ṣaṭ

شټ

7

सप्त

sapta

سپتَ

8

अष्ट

aṣṭa

اشټَ

9

नव

nava

نَوَ

10

१॰

दश

daśa

دَشَ

11

११

एकादशन्

ekādaśan

اېکادشن

12

१२

द्वादशन्

dvādaśan

دوادشن

13

१३

त्रयोदशन्

trayodaśan

ترَیودشن

14

१४

चतुर्दशन्

caturdaśan

چَتُردشن

15

१५

पञ्चदशन्

pañcadaśan

پنچدشن

16

१६

षोडशन्

ṣoḍaśan

شوډشن

17

१७

सप्तदशन्

saptadaśan

سپتدشن

18

१८

अष्टादशन्

aṣṭādaśan

اشټادشن

19

१९

नवदशन्, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकान्नविंशति

navadaśan, ekonaviṃśati, ūnaviṃśati, ekānnaviṃśati

نودشن, اېکونويمشتي, اُنويمشتي, اېکاننويمشتي

20

२॰

विंशति

viṃśati

ويمشتي

21

२१

एकाविंशति

ekāviṃśati

اېکاويمشتي

22

२२

द्वाविंशति

dvāviṃśati

دواويمشتي

23

२३

त्रयोविंशति

trayoviṃśati

تریوويمشتي

24

२४

चतुर्विंशति

caturviṃśati

چتُرويمشتي

25

२५

पञ्चविंशति

pañcaviṃśati

پنچويمشتي

26

२६

षड्विंशति

ṣaḍviṃśati

شڈويمشتي

27

२७

सप्तविंशति

saptaviṃśati

سپتويمشتي

28

२८

अष्टाविंशति

aṣṭāviṃśati

اشټاويمشتي

29

२९

नवविंशति, एकोनात्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत्

navaviṃśati, ekonātriṃśat, ūnatriṃśat, ekānnatriṃśat

نوويمشتي, اېکوناتريمشت, اُنتريمشت, اېکاننتريمشت

30

३॰

त्रिंशत्

triṃśat

تريمشت

31

३१

एकत्रिंशत्

ekatriṃśat

اېکتريمشت

32

३२

द्वात्रिंशत्

dvātriṃśat

دواتريمشت

33

३३

त्रयत्रिंशत्

trayatriṃśat

تریتريمشت

34

३४

चतुस्त्रिंशत्

catustriṃśat

چتُستريمشت

35

३५

पञ्चत्रिंशत्

pañcatriṃśat

پنچتريمشت

36

३६

षट्त्रिंशत्

ṣaṭtriṃśat

شټتريمشت

37

३७

सप्तत्रिंशत्

saptatriṃśat

سپتتريمشت

38

३८

अष्टात्रिंशत्

aṣṭātriṃśat

اشټاتريمشت

39

३९

एकोनचत्वारिंशत्

ekonacatvāriṃśat

اېکونچتواريمشت

40

४॰

चत्वारिंशत्

catvāriṃśat

چتواريمشت

41

४१

एकचत्वारिंशत्

ekacatvāriṃśat

اېکچتواريمشت

42

४२

द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्

dvicatvāriṃśat, dvācatvāriṃśat

دويچتواريمشت, دواچتواريمشت

43

४३

त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्

tricatvāriṃśat, trayaścatvāriṃśat

تريچتواريمشت, تریشچتواريمشت

44

४४

चतुश्चत्वारिंशत्

catuścatvāriṃśat

چتُشچتواريمشت

45

४५

पञ्चचत्वारिंशत्

pañcacatvāriṃśat

پنچچتواريمشت

46

४६

षट्चत्वारिंशत्

ṣaṭcatvāriṃśat

شټچتواريمشت

47

४७

सप्तचत्वारिंशत्

saptacatvāriṃśat

سپتچتواريمشت

48

४८

अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्

aṣṭacatvāriṃśat, aṣṭācatvāriṃśat

اشټچتواريمشت, اشټاچتواريمشت

49

४९

एकोनपञ्चाशत्

ekonapañcāśat

اېکونپنچاشت

50

५॰

पञ्चाशत्

pañcāśat

پنچاشت

51

५१

एकपञ्चाशत्

ekapañcāśat

اېکپنچاشت

52

५२

द्विपञ्चाशत्

dvipañcāśat

دويپنچاشت

53

५३

त्रिपञ्चाशत्

tripañcāśat

تريپنچاشت

54

५४

चतुःपञ्चाशत्

catuḥpañcāśat

چتُهپنچاشت

55

५५

पञ्चपञ्चाशत्

pañcapañcāśat

پنچپنچاشت

56

५६

षट्पञ्चाशत्

ṣaṭpañcāśat

شټپنچاشت

57

५७

सप्तपञ्चाशत्

saptapañcāśat

سپتپنچاشت

58

५८

अष्टपञ्चाशत्

aṣṭapañcāśat

اشټپنچاشت

59

५९

एकोनषष्ठिः

ekonaṣaṣṭhiḥ

اېکونششټھيه

60

६॰

षष्ठिः

ṣaṣṭhiḥ

ششټھيهَـ

61

६१

एकषष्ठिः

ekaṣaṣṭhiḥ

اېکششټھيه

62

६२

द्विषष्ठिः

dviṣaṣṭhiḥ

دويششټھيه

63

६३

त्रिषष्ठिः

triṣaṣṭhiḥ

تريششټھيه

64

६४

चतुःषष्ठिः

catuḥṣaṣṭhiḥ

چتُهششټھيه

65

६५

पञ्चषष्ठिः

pañcaṣaṣṭhiḥ

پنچششټھيه

66

६६

षट्षष्ठिः

ṣaṭṣaṣṭhiḥ

شټششټھيه

67

६७

सप्तषष्ठिः

saptaṣaṣṭhiḥ

سپتششټھيه

68

६८

अष्टषष्ठिः

aṣṭaṣaṣṭhiḥ

اشټششټھيه

69

६९

एकोनसप्ततिः

ekonasaptatiḥ

اېکونسپتتيه

70

७॰

सप्ततिः

saptatiḥ

سپتتيه

71

७१

एकसप्ततिः

ekasaptatiḥ

اېکسپتتيه

72

७२

द्विसप्ततिः

dvisaptatiḥ

دويسپتتيه

73

७३

त्रिसप्ततिः

trisaptatiḥ

تريسپتتيه

74

७४

चतुःसप्ततिः

catuḥsaptatiḥ

چتُهسپتتيه

75

७५

पञ्चसप्ततिः

pañcasaptatiḥ

پنچسپتتيه

76

७६

षट्सप्ततिः

ṣaṭsaptatiḥ

شټسپتتيه

77

७७

सप्तसप्ततिः

saptasaptatiḥ

سپتسپتتيه

78

७८

अष्टसप्ततिः

aṣṭasaptatiḥ

اشټسپتتيه

79

७९

एकोनाशीतिः

ekonāśītiḥ

اېکوناشیتيه

80

८॰

अशीतिः

aśītiḥ

اشیتيه

81

८१

एकाशीतिः

ekāśītiḥ

اېکاشیتيه

82

८२

द्वशीतिः

dvaśītiḥ

دوشیتيه

83

८३

त्र्यशीतिः

tryaśītiḥ

تریشیتيه

84

८४

चतुरशीतिः

caturaśītiḥ

چتُرشیتيه

85

८५

पञ्चाशीतिः

pañcāśītiḥ

پنچاشیتيه

86

८६

षडशीतिः

ṣaḍaśītiḥ

شډشیتيه

87

८७

सप्ताशीतिः

saptāśītiḥ

سپتاشیتيه

88

८८

अष्टाशीतिः

aṣṭāśītiḥ

اشټاشیتيه

89

८९

एकोननवतिः

ekonanavatiḥ

اېکوننوتيه

90

९॰

नवतिः

navatiḥ

نوتيه

91

९१

एकनवतिः

ekanavatiḥ

اېکنوتيه

92

९२

द्विनवतिः

dvinavatiḥ

دوينوتيه

93

९३

त्रिनवतिः

trinavatiḥ

ترينوتيه

94

९४

चतुर्नवतिः

caturnavatiḥ

چتُرنوتيه

95

९५

पञ्चनवतिः

pañcanavatiḥ

پنچنوتيه

96

९६

षण्णवतिः

ṣaṇṇavatiḥ

شننوتيه

97

९७

सप्तनवतिः

saptanavatiḥ

سپتنوتيه

98

९८

अष्टनवतिः

aṣṭanavatiḥ

اشټنوتيه

99

९९

एकोनशतम्

ekonaśatam

اېکونشتم

100

१॰॰

शतम्

śatam

شتمد څلورمي برخي پای
منبع: د «سانسکريت لنډ تعارف او زر مهمي جملې يې» په نوم د احمدولي اڅکزي له ناچاپ اثر څخه


که غواړئ چي د دغې لړۍ نوري ليکنې هم ولولئ نو پر لاندني لينک کليک وکړئ:
د خپرو سوو برخو ليسټ

 د کاپي کولو په صورت کي د منبع په توګه د قاموسونه ټکی کام نوم او د دغه مطلب/مقالې د بشپړه لينک اضافه کول حتمي دي.
________________

د قاموسونه ټکی کام د ټولو مطالبو ليسټ او لينکونه
________________

هيله ده چي قاموسونه په فيسبوک کي لايک کړئ