پر «درياب په کوزه کي» کتاب باندي يو لنډ تقريظ
پر «درياب په کوزه کي» کتاب باندي يو لنډ تقريظ
د سلام بابا په شعري غونډ کي ويي زېرمه
د سلام بابا په شعري غونډ کي ويي زېرمه
د خان شهيد پښتو ليکدود ته يوه سرسري يا اجمالي کتنه - لومړۍ برخه
د خان شهيد پښتو ليکدود ته يوه سرسري يا اجمالي کتنه - لومړۍ برخه
د سلام بابا د شعري غونډ ګړدود او ليکدود
د سلام بابا د شعري غونډ ګړدود او ليکدود
د مولانا د «نه من بيهوده» غزل پښتو منظومه ژباړه
د مولانا د «نه من بيهوده» غزل پښتو منظومه ژباړه
پښتــو ژبــه او پښتــو ميـډيا (خپــرنـۍ)
پښتــو ژبــه او پښتــو ميـډيا (خپــرنـۍ)
په آلمان کی د پښتو خطي نسخو د يو ليسټ متن او ژباړه
په آلمان کی د پښتو خطي نسخو د يو ليسټ متن او ژباړه
زبان ساکی خُتنی به منزلۀ مادر سکۀ پشتو
زبان ساکی خُتنی به منزلۀ مادر سکۀ پشتو
« رِکاز اللغات مع الترجمتين فارسی و پښتو» ته لنډه کتنه
« رِکاز اللغات مع الترجمتين فارسی و پښتو» ته لنډه کتنه
په کلاسيکي ديوانونو کښې د يو مورفيم سمه املايي بڼه
په کلاسيکي ديوانونو کښې د يو مورفيم سمه املايي بڼه
د قرآن پاک پښتو ژباړه او تفسير پر قاموسونه ټکی کام آنلاين سول
د قرآن پاک پښتو ژباړه او تفسير پر قاموسونه ټکی کام آنلاين سول
د سانسکريت لنډ تعارف ۹ برخه ـ نحوي حالتونه ـ بېواسطه مفعولي حالت
د سانسکريت لنډ تعارف ۹ برخه ـ نحوي حالتونه ـ بېواسطه مفعولي حالت
previous arrow
next arrow

ژبپوهنه

قاموس پوهنه

متن پوهنه

نوميالي

پټه خزانه

قاموسونه ټکی کام اعلانونه